ACT:s utbildningar

 Vi ger utbildningar till alla yrkesgrupper och skräddarsyr gärna utbildningar inom äldretandvård för att passa just er verksamhet. Utbildningarna vi ger kan anpassas om ni vill fokusera på praktik eller teori, vi hjälper hjärna till att vara en del i er ideverksamhet och workshops på arbetsplatsen.

 

 


Utbildningar sorterade på olika yrkeskategorier


För tandvårdspersonal

Tandvårdsstödet för dig som arbetar med tandvård (1 timme)
Genomgång av tandvårdsstödets delar, vilka diagnoser och tillstånd innefattas? Skillnad mellan N-tandvård och F-tandvård. Behandlingsstrategier inklusive debitering och administrativa rutiner.

Äldres tänder i dina händer (2 timmar)
Den demografiska utvecklingen med fler äldre i vårt samhälle, där allt fler äldre har egna tänder: Riskbedömning, vårdambitionsnivåer, terapiplanering, behandling och uppföljning. Fokus på kliniska fallbeskrivningar och tid för deltagarnas egna frågor.

Hon har något att säga dig (1 timme)
En utbildning om odontologiskt omhändertagande och om att skapa mervärde i varje besök efter patientens förutsättningar just idag. Tandhygienistens perspektiv på jämlik och patientsäker omvårdnad.

Utbildningsdag för Seniortandvårdsteam (heldag)
En utbildningsdag för Folktandvården Stockholms seniortandvårdsteam där aktuella föreläsningar varvas med presentationer av goda exempel i den egna verksamheten samt diskussionsforum omkring utvecklingsfrågor.

Diplomkurs i Gerodonti (en vecka heltid)
För legitimerade tandläkare i specialistutbildning eller med särskilt intresse för äldretandvård. Kursen och engagerar föreläsare både inom och utom ACT och avslutas med skriftlig examination. Kursen ges i samarbete med Tandläkarförbundets Östra kursnämnd.

Äldretandvård för tandhygienister (tre veckors heltidsstudier)
För legitimerade tandhygienister, en avgiftsbelagd uppdragsutbildning. Hemuppgifter och praktiska/kliniska moment ingår och kan genomföras vid kliniken för medicinsk tandvård vid ACT eller vid hemmakliniken. Kursen avslutas med skriftlig examination.


För hälso- och sjukvårdspersonal

En heldag om munhälsa (heldag)
Teoretisk utbildning omkring munnens naturliga åldrande, riskfaktorer för ohälsa i munnen, interaktion mellan allmänhälsa och munhälsa, polyfarmaci och dess påverkan på munhälsan, munhälsa och nutrition samt tandvårdsstödets olika delar. Eftermiddagen omfattar praktiska demonstrationer i munsimulator samt gruppdiskussioner om den egna verksamhetens arbete med munhälsa.

ROAG, en del av Senior Alert (2 timmar)

Genomgång av riskbedömningsinstrumentet för munhälsa, ROAG, samt aktivitetspanorama och utvärdering av genomförda insatser. Vi rekommenderar att föreläsningen kombineras med ett uppföljande seminarium (1 timme) omkring erfarenheter och svårigheter efter två veckors genomförda ROAG-bedömningar i verksamheten.

Tandvårdsstödet för dig som arbetar med hälso- och sjukvård (1 timme)
Genomgång av tandvårdsstödets uppbyggnad, patientkategorier och intygsskrivning.

Munvård är en del av den dagliga omvårdnaden (1 timme)
Munvårdsutbildning som ingår i den avtalsstyrda uppsökande tandvården.

Munvårdsträff, erfarenheter och synpunkter på assisterad munvård (1 timme)
Uppföljning av utbildningen ovan, som utgår ifrån arbetsgruppens specifika svårigheter och erfarenheter (avtalsstyrd).


 

För vårdtagare och närstående

Tandvårdsstödet – ditt stöd för god munhälsa (1,5 timme)
Genomgång av tandvårdsstödets olika delar; Hur får jag tandvårdsstöd? Vad skiljer de olika stöden från varandra? Vem ansvarar för intygsskrivning och bedömning? Vart kan jag vända mig om jag inte är nöjd med beslutet?

Munhälsa – en friskfaktor vid demens (1 timme)
Munhälsans betydelse för livskvalitet, risken att tappa kontakten med tandvården vid demens, munhygien som ADL-träning, svårigheter med tandvårdsbesöket vid demens.


För dig som leder arbete och tar beslut inom vård-och omsorg.

Tandvårdsstödet för dig som arbetar med vård- och omsorg (1 timme)
Genomgång av Uppsökande och Nödvändig tandvård. Rekommenderas för enhetschefer, biståndshandläggare, gode män, personliga assistenter, personal i daglig verksamhet m fl.


 

Kontaktuppgifter

ACT
Akademiskt centrum för äldretandvård
Mariebergsgatan 22B
112 19 Stockholm
 act@dentmed.ki.se