Föreläsning och konferens

Föreläsning

Akademiskt centrum för äldretandvård erbjuder föreläsare inom området tandvård med inriktning på den äldre individen. Vi vänder oss till alla yrkeskategorier som möter den äldre, där tandvården ofta spelar en stor roll i det dagliga arbetet.

Nedan kan du läsa om vilka personer som undervisar och en kort information om vad de föreläser om.


Inger Wårdh, övertandläkare i orofacial medicin och docent i äldretandvård.
Samarbete mellan olika vårdprofessioner kring de äldres munhälsa är hennes avhandlings- och forskningsfokus men hon föreläser också om utmaningen att så många äldre behåller sina egna tänder och om mer specifika ämnen såsom karies hos äldre och muntorrhet.


Pia Skott, med dr och övertandläkare orofacial medicin. Föreläser om äldres munhälsa och risk för förlorad tandvårdskontakt, tandvårdens vårdambitionsnivåer och anpassad terapiplanering, samverkan mellan professioner i äldrevården, ROAG-instrumentet som en del av Senior Alert, munhälsa som en friskfaktor vid demenssjukdom. Samtliga föreläsningar kan anpassas för tandvårdspersonal, vård- och omsorgspersonal, patientgrupper eller intresseföreningar.


Charlotta Elleby, Sjukhustandläkare på Medicinsk tandvård, Folktandvården vid Stockholms sjukhem samt doktorand vid institutionen Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet i ett projekt om identifiering i tandvården av riskpatienter för osteoporos och allmän skörhet.
Föreläser om tandvård och munhälsa för äldre och omsorgsberoende patientgrupper, Parkinson och munhälsa, osteoporos och tandvård samt om det ekonomiska tandvårdsstödet. Samtliga föreläsningar kan anpassas för tandvårdspersonal, vård- och omsorgspersonal, patientgrupper eller intresseföreningar.


Erik Kollinius Sjukhustandläkare på Medicinsk tandvård, Folktandvården Stockholms sjukhem samt ST-tandläkare i Orofacial medicin. Föreläser främst om kliniska utmaningar och svårigheter som kan uppstå hos sjuka äldre och patienter med funktionsvariation. Belyser gärna etiska dilemman i kliniken, exempelvis situationer där vårdgivarens välvilja inte alltid gagnar patienten.


Elisabeth Morén är både tandhygienist och tandläkare, går nu specialistutbildning i orofacial medicin i Falun. Hon föreläser om vad som kan hända med mun- och tandhälsan vid åldrandets olika faser, med fokus på medicinska professioner där kunskap om sambanden allmän oral hälsa behöver förstärkas.


Arne Olsson, tandhygienist på Medicinsk tandvård, Folktandvården vid Stockholms sjukhem med lång erfarenhet av att arbeta med patienter med kognitiv nedsättning. Föreläser om äldretandvård, bemötande med patienten stort vårdbehov, Parkinson och tandvård – en utmaning för den drabbade, demens och tandbehandling samt tandvård i livets slutskede.


Per Stjernfeldt. Sjukhustandläkare på Medicinsk tandvård, Folktandvården vid Stockholms sjukhem samt doktorand vid institutionen för odontologi i ett projekt om tuggförmåga. Föreläser om hur oral hälsa och bettet påverkar oral funktion, svälj och tal, och även om tandvård och munhälsa hos äldre och omsorgsberoende patienter.

Konferens

ACT organiserar årligen en nationell konferens i gerodonti. Konferensen syftar till att skapa en arena för samverkan och kunskapsutbyte mellan kliniska aktörer inom tandvård och hälso- och sjukvård samt forskare med klinisk och mer basvetenskaplig inriktning. Varje år har konferensen ett aktuellt och intressant tema som förväntas locka drygt 120 konferensdeltagare. Konferensen har kommit att bli ett uppskattat inslag i årsagendan för flera aktörer inom äldretandvård och ACT genomför ständigt förbättringar I konferensupplägget för att svara upp mot de utvärderingar som varje år samlas in av deltagarna.

ACTuell Gerodonti 2020

Året 2020 ersätts konferensen med ett livesänt webinarium in pga corona-pandemin. Av praktiska skäl kortas konferensen ner till en halvdag som kommer att sändas via Teams. Temat för 2020 är ”Munhälsa vi Parkinsons sjukdom” och det slutgiltiga programmet är under färdigställande.

Tidigare konferenser


ACTuell Gerodonti 2019

Tack alla deltagare för en trevlig äldretandvårdskonferens den 11 oktober!

Akademiskt Centrum för Äldretandvård (ACT) bjöd in till äldretandvårdskonferens den 11 oktober i Stockholms Sjukhems lokaler i Stockholm.

Årets upplaga av ACT-konferensen handlade om hur vi skapar en rättvis och modern äldretandvård som är tillgänglig för alla.

Talare
Anna Werkelin, PRO
Barbro Westerholm, Liberal riksdagsledamot
Ann-Marie Boström, Karolinska Institutet
Jesper Dalum, ACT
Gunilla Sandborgh Englund, ACT
Gunilla Nyström, FTV Halland
Josephine Garpsäter, Senior Alert, Pia Skott, ACT och Anna Rhodiner, Verksamhetschef Stockholms sjukhem

Paneldebatt
Minnesanteckningar paneldebatt ACTuell Gerodonti 2019

ACTuell Gerodonti 2018

Tack till alla deltagare som deltog i ACTuell Gerodonti 2018!

Akademiskt Centrum för Äldretandvård (ACT) bjöd in till äldretandvårdskonferens den 12 oktober i Läkarsällskapet lokaler i Stockholm.

Årets konferens inriktade sig på innovation ur ett tvärvetenskapligt och multiprofessionellt perspektiv.

Talare
Louise Grant Sølling. Tandläkare, Viborg Kommunale Tandpleje, Danmark
Ingela Johansson, Folktandvården Region Norrbotten
Lotta Sjögreen, logoped och med dr.,Mun-H-Center
Birgitta Nordström och Christina Forsberg, Folktandvården Dalarna
Linus Kullänger, Språk i vården

ACTuell Gerodonti 2017

Tack till alla deltagare som deltog i ACTuell Gerodonti 2017!

Akademiskt Centrum för Äldretandvård (ACT) bjöd in till äldretandvårdskonferens den 13 oktober i Läkarsällskapets lokaler. Årets konferens inriktade sig på tugg- och sväljsvårigheter ur ett tvärvetenskapligt och multiprofessionellt perspektiv.

Talare
Tommy Cederholm, professor, Uppsala universitet
Mats Trulsson, professor, Karolinska Institutet
Karin Wendin, professor, Högskolan Kristianstad
Kerstin Johansson, med dr, Karolinska Institutet
Inger Wårdh, docent, Karolinska Institutet

Forskningsrapporter och posterpresentatörer

Charlotta Elleby, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska institutet, Akademiskt centrum för äldretandvård Stockholms Sjukhem, Folktandvården Stockholms Län AB.
Per Stjernfeldt, Karolinska institutet, Akademiskt centrum för äldretandvård Stockholms Sjukhem, Folktandvården Stockholms Län AB.
Nivetha Gavriilidou
Karolinska institutet, Akademiskt centrum för äldretandvård, Folktandvården Stockholms Län AB.
Eleni Siouta,  Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle. Sophiahemmets Högskola.
Angelika Lantto, Karolinska institutet, Norrbottens läns landsting.
Ann Johansson, Jönköpings Universitet
Isabelle Johansson, Jönköpings Universitet


ACTuell Gerodonti 2016

Akademiskt Centrum för Äldretandvård (ACT) bjöd in till äldretandvårdskonferens den 7 oktober i Läkarsällskapets lokaler i Stockholm. Årets konferens inriktade sig mot demens ur ett geriatriskt och odontologiskt perspektiv.

Talare
Professor Miia Kivipelto, Karolinska Institutet.Docent, biträdande överläkare Dorota Religa (Karolinska Institutet. Övertandläkare Inger Stenberg (Centrum för Äldretandvård Göteborg). Professor Gunhild Strand (Universitetet i Bergen).Tandhygienist Arne Olsson (Akademiskt centrum för äldretandvård).

Posterpresentationer
Ulrika Olsson, Folktandvården Tierp
Kunskapscentrum för äldretandvård, Folktandvården Uppsala län
Maria Söråker, Folktandvården Region Gävleborg
Anette Holmen, Äldretandvårdsteamet, Landstinget VästmanlandCharlotta Elleby, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska institutet, Akademiskt centrum för äldretandvård Stockholms Sjukhem, Folktandvården Stockholms Län AB.


ACTuell Gerodonti 2015

Akademiskt Centrum för Äldretandvård (ACT) bjöd in till äldretandvårdskonferens den 9 oktober i Magnus Huss Aula, på Stockholms Sjukhem. Detta var den första ACTuell Gerodonti konferensen som hölls och vi firade samtidigt vår tvåårsdag som Akademiskt centrum.

Talare
Docent Inger Wårdh och Gunilla Nordenram (ACT, Inst för odontologi, KI)
Professor Frauke Muller (University of Geneva, Schweiz)Professor Mats Trulsson (Inst för odontologi, KI)
Professor Åke Seiger (FoUU, Stockholms sjukhem)
Docent Kristina Johnell (Aging Research Center, KI)
Professor Maud Wikström (Sahlgrenska Akademin, Göteborg)Logoped Eva Sandin (Akademiska sjukhuset Uppsala)
Docent Inger Wårdh och Anne-Marie Boström (ACT, KI)

Bilder från våra konferenser