Studiebesök på ACT

Grundutbildning

Tandläkare och tandhygienister erbjuds studiebesök under patientbehandling I samband med respektive kursmomentet “Patienter med särskilda behov” heter kanske något annat??

Efter auskultationspasset skriver studenterna en fallbeskrivning som sedan presenteras i utökad version med teoretisk kunskap omkring diagnoser och tillstånd i seminarieform.

För tandvårdspersonal

Folktandvårdens seniortandvårdsteam erbjuds auskultationer i klinisk verksamhet I samband med att ett nytt team skapas eller vid särskilda frågeställningar. I samband med auskultationen finns också möjlighet att få enskild demonstration av seniortandvårdsteamens verktyg Gerioweb, intranätets nätverkssida Seniortandvård och praktiskt pröva på olika kliniska hjälpmedel etc.

För sjukvårdspersonal

All sjukvårdspersonal erbjuds studiebesök på kliniken och i ACT-verksamheten för att öka interaktionen och samarbetet mellan vårdprofessionerna. Under VT 2018 påbörjas systematiskt samverkan mellan ACT, tandvårdskliniken och Stiftelsen Stockholms sjukhems AKA-sjuksköterskor.

För vård- och omsorg

ACT har uppmärksammat en ökande efterfrågan på studiebesök i samband med utbildning av undersköterskor främst från privata utbildningsföretag. Studiebesöken omfattar både teoretisk information om munhälsa, assisterad munvård och ROAG samt auskultationspass i samband med tandvårdsbehandling hos tandhygienist eller tandläkare.

För patientorganisationer

Patientorganisationer har kontaktat ACT för repotage i respektive medlemstidning (se populärvetenskapligt…länk). I samband med detta har ett studiebesök oftast genomförts med inslag som teoretisk diskussion omkring patientorganisationens särskilda frågeställningar, tandvårdsstödet och även intervjuer av frivilliga patienter.

För politiker och beslutsfattare

ACT har många och goda erfarenheter av dialogmöten med politiker, tjänstemän och beslutsfattare. Det ligger i ACTs uttalade ambition att utgöra diskussionspartner och remissinstans för frågor omkring äldres munhälsa.

För internationella gäster och forskare

Under åren har flera internationella delegationer och forskarkollegor intresserat sig för ACTs verksamhet. Det unika ACT-konceptet med tandvård, forskning och utbildning samlat under samma tak skapar goda förutsättningar för samverkan, nätverkande och gemensamma aktiviteter.


Vill du komma på ett studiebesök?

Hör av dig till forskningssamordnare Jesper Dalum på act@dentmed.ki.se