Huvudmän

Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet

Karolinska Institutet (KI) är ett av världens ledande medicinska universitet. Visionen är att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa. Uppdraget är att bedriva forskning och utbildning och att samverka med det omgivande samhället. I Sverige står KI för den enskilt största andelen av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Institutionen för odontologi är en av KI:s 22 institutioner. Här utbildas tandläkare och tandhygienister. KI bedriver dessutom specialistutbildning samt forskning och forskarutbildning inom medicin med inriktning mot odontologi. Institutionen för odontologi är engagerat i ACT på flera plan: med ämnesspecialitet och odontologisk expertis, strategiskt och organisatoriskt.

Folktandvården Stockholms län AB

Folktandvården Stockholms län AB (FTV) uppdrag omfattar hela Stockholms län, dvs strax över två miljoner människor. Tandvårdskliniken vid Stockholms sjukhem skapades inför starten av ACT och utgör en del av verksamhetsområdet Medicinsk tandvård (benämns i övriga Sverige som sjukhustandvård). I Stockholm omfattar verksamheten FTV Medicinsk tandvård fem kliniker. Verksamheten vid Stockholms sjukhem är inriktad på äldretandvård, medan verksamheten vid akutsjukhusen Danderyds sjukhus, Karolinska universitetssjukhuset i Solna och i Huddinge samt Södersjukhuset bedriver sjukhusnära tandvård som ofta utgör en del i patientens sjukhusbehandling (Huvud-hals cancer, transplantationspatienter, infektionspatienter och även patienter som behandlas under fullnarkos).

Stiftelsen Stockholms Sjukhem (SSH)

SSH är en vård och omsorgshuvudman verksam i Stockholm sedan 1867. Verksamheten drivs i stiftelseform och utan vinstsyfte. Sedan starten har fokus varit att erbjuda stockholmarna högkvalificerad vård inom området ”kronisk eller obotlig kroppssjukdom”. Idag bedrivs verksamheten på uppdrag av Stockholms läns landsting (vård) respektive Stockholms Stad (vård och omsorg) baserat på avtal eller auktorisationer.

Vården omfattar: 
– palliation (slutenvård och avancerad hemsjukvård s k ASIH)
– geriatrik (slutenvård och demensutredning)
– rehabilitering (slutenvård, både neurologisk och kirurgisk samt dag- och öppenvårdsrehab)
– primärvård (husläkarmottagning samt basal hemsjukvård)
– vård och omsorgsboende (såväl demens som somatisk inriktning)

Som del av ett frikostigt stiftelsekapital, äger SSH sina egna vårdbyggnader på egen mark i Stockholms innerstad, samt bedriver sedan ca 25 år en omfattande FoUU-verksamhet i egen regi och i samarbete med bl a Karolinska Institutet.

Som del av SSH:s äldrevårdsutbud har sedan årtionden Karolinska Institutet tillhandahållit äldretandvård för stiftelsens kunder. Från och med ACT:s tillblivelse 2013 har detta ansvar övertagits av Folktandvårdens ACT-klinik i SSH:s lokaler.

I samband med SSH:s nybyggnation av vårdlokaler i början av 2010-talet kunde stiftelsen erbjuda skräddarsydda äldretandvårdslokaler samt centrumutrymmen inför ACT:s start 2013. Hyran har satts som del av SSH:s stöd till verksamheten. Stiftelsens ledning har haft möjlighet att delta i planering, utformning, start och fortsatt drift av ACT som centrumbildning. SSH har idag säte i styrelsen, samt deltar i såväl operativ ledningsgrupp och akademisk programgrupp. Flera av ACT:s projekt drivs inom och tillsammans med SSH:s verksamheter.

SSH är genom beslut av KI/SLL:s ledning utsedd till en av ACT:s huvudmän. 

Stockholms läns landsting

Sverige är indelat i ett tjugotal landsting eller regioner med egen beskattningsrätt. Landstingen och regionerna leds av politiska församlingar – fullmäktige – som utses i allmänna val.
I Stockholms läns landsting består landstingsfullmäktige av 149 ledamöter. Under fullmäktige finns ett antal politiskt tillsatta nämnder, varav hälso- och sjukvårdsnämnden är en. Till sin hjälp att styra hälso- och sjukvården har nämnden en tjänstemannaorganisation, hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Tandvårdsförvaltningen utgör en liten del av denna.
Landstingets vårdverksamhet präglas av ett beställar-/utförarkoncept. Detta innebär att hälso- och sjukvård, inklusive tandvård, i stor utsträckning omfattas av så kallade vårdval, dvs. att patienten själv väljer vårdleverantör bland vårdgivare (utförare), såväl offentliga som privata. Hälso- och sjuvårdsnämnden/förvaltningen (beställaren) tecknat avtal med dessa vårdleverantörer.