Om ACT

Akademiskt centrum för äldretandvård är ett samarbete mellan Institutionen för odontologi vid Karolinska Institutet, Folktandvården Stockholms län AB och Stiftelsen Stockholms Sjukhem.

Akademiskt centrum för äldretandvård skall genom basvetenskaplig och klinisk forskning samt vård öka kunskapen om oral hälsa och förbättra tandhälsan för äldre i Stockholms län. Centrumet skall även förmedla kunskaper och information om äldres orala hälsa.

Allt eftersom vår medelålder ökat, har det skett en förskjutning av allvarliga hälsoproblem uppåt i åldrarna. I detta skede blir många i behov av vård och omsorg, också från tandvården. Med en stor andel av de egna tänderna kvar långt upp i åldrarna ökar behovet av god munvård. De rekonstruerande åtgärder som utförs är ofta i form av fasta ersättningar, istället för avtagbara proteser. Dagens äldre får kronor och broar och dentala implantat.

Detta ger en ökad livskvalitet men innebär också en risk. Trots att majoriteten av dagens äldre upplever sin allmänna hälsa som god, är det många som har allmänsjukdomar och tar mediciner som påverkar munhälsan negativt. De kvarvarande tänderna och de avancerade konstruktionerna hotas att raseras av t.ex. kariesangrepp p.g.a. muntorrhet.

Kunskapen om äldres munhälsa är begränsad och det krävs omfattande forskning, inte minst kartläggning av munhälsan. En utmaning för den odontologiska forskningen är att utveckla metoder att förebygga tandsjukdomar hos de äldre, samtidigt som man måste förbättra dagens behandlingsmetoder och göra dem mer kostnadseffektiva. Många äldre får svårt att själva klara sin munhygien och behöver hjälp. Vårdpersonal behöver kunskap och färdigheter för att klara denna omvårdnadsuppgift.