Examensarbeten grund- och avancerad nivå

 

Pågående master- /magisterarbeten

Tandhygienist Fridha Okoth Carlén planerar att under 2017 lägga fram en magisteruppsats som är en del av Hemtandvårdsprojektet inom ACT där hon belyser möjligheterna att arbeta med information/utbildning till vårdpersonal och professionell tandrengöring på dagvården. Projektet syftar i att hitta en lämplig arena för att arbeta med munhälsan hos de sköra äldre som bor hemma.
 
Tandläkare Elin Strömberg kommer under 2017 att lägga fram en masteruppsats med titeln “Knowledge about and attitude to oral health amongstnursing staff in elderly care” som baserar sig på hemtandvårdsprojektet och som särskilt belyser vårdpersonalens kunskaper och attityder omkring munhälsa.
 
Tandhygienist Ulrika Sjöblom planerar att under 2017 lägga fram en magisteruppsats med titeln “Effekten av professionell tandrengöring i relation till luftvägsinfektioner för äldreindivider på särskilda boenden”. Detta arbete är en del av Hemtandvårdsprojektet där bakterieprover tas för att kunna studera förekomsten av lunginflammationer hos äldre individer samt dess relation till de äldres munhälsa. 
 

Examensarbeten på master- och magisternivå


Persson E (2017). Norms for the Repetitive Saliva Swollowing Test as a Function of Age, Gender and Saliva Secretion as Well as Validity of Dysphagia Assessment.

Gholestani G (2015). Correlation in concentration of GDF-15 in saliva and serum – a methodological study.

Marsson N (2016). Effekten av hemtandvård hos äldre individer på särskilt boende – En randomiserad kontrollerad pilotstudie.

Croonquist Girestam C (2014). Utvärdering av munspray och munfuktgel som lindrar symptomen vid muntorrhet hos äldre personer ur subjektiv och objektiv synpunkt.

Gundler A (2015). The Effects of Two Lubricating Products in Elderly Individuals – A Pilot Study.
 

 

Examensarbeten vid tandhygienist- och tandläkarprogrammet

Tolf I (2017). Bedömning av munhälsan vid munhälsobedömning i uppsökande verksamhet jämfört med ROAG-bedömning.

Grabecz G, Georgis J (2016). EKORAL – ett biokompatibelt hjälpmedel för förbättrad oral hygien?

Maluenda N, Olofsson E (2015). Tuggförmåga, kognitiv funktion och BMI hos äldre på särskilt boende.

Karpati Leon L (2015). Objektiva och subjektiva effekter på muntorrhet vid användande av sugtabletten Xerodrops.

Olofsson J (2014). Korrelationer mellan Eichners Index, subjektiv tuggförmåga och livskvalitet relaterat till oral hälsa hos äldre.

Brishammar C, Lennartsson S (2014). Användning av flytande kosttillägg inom äldreomsorgen. Karies- och munvårdsaspekter – intervjuer med kostombud och tandhygienister.

Hedin E, Morén E (2014). Nutritionsstatus och oral hälsa på äldreboenden i Huddinge Kommun.

Matak S, Wanag J (2014). Municipalities’ and case managers’ handling of the system with subsidized oral health care activities for dependent elderly and disabled persons.